FAQ FFG - shrnutí - updatováno 13.6.2011

 • Draw
  • Draw Cap
   - každý hráč může dobrat jen tři další (dodatečné) karty kromě dvou základních v draw fázi nehledě na efekt, který to umožňuje, takže např. efekt agendy Kings of Summer se už počítá do těchto 3 dalších karet, na druhou stranu ale když bude zima tak si lížete jen 1 kartu a nic vás neopravňuje nabrat si další 4 karty (pravidla říkají pouze 3 dodatečné)
   - efekty, které umožňují hledat v decku, discard či dead pile a obsahují slovo "put" into player's hand (nebo into play) nejsou považovány za náběr a nezapočítávají se do "draw capu". (nádherným příkladem budiž itlp Darkstar)
  • Dobírání více karet
   Pokud hráč dobírá jakýmkoliv effektem více karet najednou dobírá tyto karty postupně (po jedné) ne všechny zároveň.
  • Po jakémkoliv vyhledávání v decku musí být deck zamíchán.
  • Kdykoliv má být karta "revealed", zůstává v tomto stavu, dokud nedorazí na místo svého konečného určení.
 • Game Play
  • Card Effects in Setup
   Efekty karet otočených během setupu nemohou být triggerovány. Nespouštějí se efekty typu "When put into play" ani "When played from your hand." Během setupu nelze provádět žádné akce.
  • Plot Effect Resolution
   - Dlouhotrvající efekty plotů se spouštějí okamžitě a souběžně, jakmile jsou otočeny. "First player" určuje pořadí spuštění plotů se shodným načasováním "when revealed". Napřed jsou vyřešeny ploty, teprve poté jakékoliv reakce a pasivní efekty, které by mohly být spuštěny otočením plotů. Cancel efekty plotů mají přednost před vším ostatním.
   - Stejně jako u všech jiných karet, které ovlivňují více hráčů tak vlastník karty, která efekt spoští daný efekt vykoná první. Např. u hledání teda hledá ukazuje kartu první vlastník hledacího plotu atp
  • Plot States
   Ploty se nacházejí ve třech možných stavech
   - active plot = revealed - aktivní plot
   - used pile - použité ploty
   - plot deck - ploty k dispozici
  • Responses Per Trigger
   Pokud je spuštěna response nebo pasivní efekt, tak se efekt vyhodnotí pouze JEDNOU. Např, pokud Sansa Stark (CORE S9) je ve hře a je na ni zahrán attachment, Sansin efekt (draw a card) může být spuštěn pouze jednou. POkud by na nic byl zahrán další atachment tak se může spustit znovu. Za každé zahrání attachmentu tak můžete dostat max. jednu kartu.
  • Simultaneous but Conflicting Entry into the Moribund State
   - pokud je charakter v jednu chvíli zároveň discardován i zabit, první hráč rozhoduje o tom jaký efekt se vyhodnotí jako první a jestli teda charakter umře a půjde do dead pilu a nebo bude discardován do discard pilu
  • Konec fáze
   - okno pro vyhodnocená efektů na konci fáze se vyhodnocuje bez kroku save/cancel a bez kroku responses:
   - žádné trigered efekty nemohou být spuštěny po započení okna End-of-Phase
   - např: tedy charaktery po vyhodnocení plotu Battle at Oxcross nemohou být zachráněny
  • Nekonečné smyčky
   - během hry je teoreticky možné vytvořit nekonečnou smyčku, hráč takovou smyčku musí názorně předvést soupeři (popř. organizátorovi turnaje pokud to situace vyžaduje) a provést minimálně jendo celé kolo smyčky
   - poté řekne kolikrát chce danou smyčku vyhodnotit (např. 17 miliónů krát) a instantě se tak stane a pokud tímto dosáhne podmínek pro vítězství tak hra končí a hráš vyhrává, jinak se pokračuje dál
   - smyčky by nikdy neměli být použity k zdržování hry
 • Card Effects and Abilities
  • Paying Costs
   - není-li řečeno jinak, bere se "X" jako nula.
   - platba ceny není triggerování efektu.
   - jedna platba nemůže být použita k zaplacení více věcí
   - pokud byl efekt zrušen (cancel), platba již proběhla a nelze ji vzít zpět
   - slevit lze pouze platbu ve zlatě či influenci, žádnou jinou (např. kneel, discard či kill)
  • Triggered Effects
   - jedná se o takový efekt, kdy si hráč může vybrat, jestli ho spustí nebo ne. Je vždy uveden zvýrazněným názvem fáze či slovem "response". Za triggered effect je rovněž považováno hraní eventy.
   Triggered abilita je triggered efekt karty, která je již ve hře.
  • Abilitou je v podstatě cokoliv, co je v text boxu, kromě traitu, keywordu a flavor textu. Jedná se buď o ability, která karta má, nebo které nějakým způsobem získala.
   Ačkoliv se získané ability stávají abilitami oné karty - většinou charakteru, nestávají se součástí jejího text boxu, a proto je-li "vyblankován" text, je zrušen pouze "printed text box".
   Součástí text boxu jsou zdroje zlata, influence, iniciativa i trait. Ikony a cresty nejsou součástí text boxu.
  • Ability karet se dělí na:
   - triggered abilities - tyto jsou "dobrovolné" a mohou být spuštěny hráčem, který danou kartu ovládá
   - passive abilites - jsou spuštěny ve chvíli, kdy je jejich aplikace možná.
   - constant abilities - neustále ovlivňující hru, nejsou nijak spouštěny, prostě jsou, nemohou být nijak zrušeny.
   Constant abilities jsou neustále ověřovány, zatímco pasivní ability i triggered mají nějaký spouštěcí mechanismus.
  • Self-Referential Cards
   Jestliže se nějaká karta odvolává sama na sebe svým jméném např.: "Response: After Catelyn Stark is declared as a defender...", odvolává se vždy pouze jen sama na sebe, nikdy na oponentovu kartu stejného jména.
  • Out of Play States
   Karta může být trigrována pouze je-li "in-play". Obecně non-event karty nejsou ve stavu in-play jsou-li v ruce, decku, discard a dead pile, není-li na kartě řečeno jinak (např. výjimka u ambush, případně navracení karet z discardu apod.). Pokud ale efekt karty protiřečí tomuto pravidlu tak má karta přednost.
  • Imunity
   - imunita znamená, že karta ignoruje efekty typů karet vůči nimž je imunní
   - karta nemůže být ani zacílena, je-li vůči efektu imunní
   - imunita se však vztahuje pouze na efekty - ostatní elementy se odehrát mohou - například platba ceny a podobně
   - karta nikdy nemůže být imunní na své vlastní ability
   - karta není imunní na dlouhotrvající efekty, jejiž efekty už byli byli spuštěny
   - imunita se vztahuje pouza na danou kartu, nikdy ne na attachment, duplikáty, gold či power tokeny, pokud něco tedy cílí přímo tyto věci a ne přímo kartu tak imunita nepomůže
  • Terminal Effects
   - efekt, který způsobí, že se karta dostane do moribund stavu a i po "save" v něm zůstane. Karta tedy nemůže být zachráněna, pokud nebude zároveň vyňata z moribund stavu. Typickým příkladem je targaryenské pálení - "Until the end of the phase, that character gets -1 STR and is killed if its STR is 0." Jestliže charakteru klesne síla na nula, nepomůže žádný save, pokud mu zároveň nepřidáme sílu.
  • Omezení attachmentů
   - jestliže attachment má omezení např. "Lord or Lady only", ve chvíli kdy charakter přestane Lordem či Lady být, attachment je okamžitě diskardován.
  • Karta změněna na attachment
   - je-li karta "attached" přestává být svým původním určením a je attachmentem.
   - "facedown" attachmenty nemají žáden text, kromě toho, že jsou attachmentem
   - duplikát není attachmentem, je to prostě duplikát
  • Karta změněna na charakter
   - jestliže je non-charakter karta, která se ale stala charakterem zabita, je umístěna do discard pile. Efekty, které si triggerují "after killed" mohou být triggerovány.
  • Přebírání kontroly
   - přebrání kontroly se týká charakteru, případně jeho duplíkátů, nikoliv však attachmentů, nad těmi má stále kontrolu soupeř, ačkoliv přecházejí s charakterem. Attachmenty tedy zůstávají attachnuté na charakteru, kontroluje je však původní majitel.
   - NELZE přebrat unikátní charakter, který je již ve vašem deadpilu
   Rozlišujeme toho, kdo kartu kontroluje a toho, kdo ji vlastní. Vlastník zůstává neměnný - ten s balíčkem hraje a k tomu do discard či dead pilu (případně ruky či decku) se karta vždy vrací. Kontrolu nad kartou však ztratit lze, poté se však vrací zpátky k vlastníkovi.
   - Duplikáty mohou být hrány pouze na karty které kontrolujeme a zároveň vlastníme.
  • Dead and Discard Pile
   - pořadí karet v dead pile a discard pile nesmí být měněno
   - kdykoliv se můžete podívat soupeři do discard i dead pilu
  • Participated
   - charakter se účastnil challenge pouze v případě pokud v ní setrval až do vyřešení
   - pokud charakter změní kontrolu během challenge, tak automaticky z dané challenge odstupuje, pokud to byl jediný charakter v challengi tak challenge končí
  • Zisk abilit
   Pokud karta získá dočasně nějákou abilitu, např. +2 STR do konce fáze z lokace, tak jí tato abilita po dobu trvání efektu zůstává i když původní zdroj efektu opustí hru a nebo je vyblankován před dovršením doby trvání.
  • Dodatečné challenge
   Hráč nemůže nikdy inicializovat nějákou dodatečnou challenge (z efektu) před dokončením právě probíhající challenge.
 • Definice
  • Duplikáty
   - duplikáty nejsou attachmenty
   - nemohou být hrány v setupu
   - použití duplikátu na záchranu charakteru je "response:" a je to abilita daného charakteru
   - jelikož je to v podstatě získaná abilita, lze duplikát použít i na imunní charaktery, jelikož nemohou být imunní na vlastní ability
  • Cannot
   Jestliže je použito slova "cannot" pak je to absolutní a nelze to nijak zrušit či obejít.
  • Play a Put into Play
   Play - v marshallingu u charakterů, lokací a attachmentů zaplacením jejich ceny ve zlatě, u event splněním jejich podmínek pro zahrání.
   "Put into play" není považováno za "play". Efekty, které by se tedy měly spustit "when played" se po zahrání "put into play" nespustí. Nicméně efekty "after comes into play" a "enters play" se spustí jak "normálním" zahráním, tak "put into play".
   "Put into play" obchází všechny ceny (gold penalties) a herní restrikce.
  • Leaving Play
   - karta opuští hru pokud přechází ze stavu "in-play" do stavu "out-of-play"
   - pokud je karta killed tak za normální okolností putuje do dead pilu
   - pokud je karta discarded tak za normální okolností putuje do discard balíčku
   - Pokud už je karta v moribund stavu (opuští hru) a měla by se nějakým efektem znovu dostat do moribund stavu s jinou destinací, tak se tento efekt nevyhodnotí pokud není původné efekt zrušen (save/cancel). Např. pokud je karta zabita a zároveň na ni působí efekt, který by ji discardoval potom co je zabita, tak jelikož karta už putuje do deadpilu nemůže se změnit její cíl do discard pilu. Pokud by však byla karta zachráněna před smrtí tak se druhý efekt (discard) normálně vyhodnotí.
  • Deathbound
   - karta je umístěna do deadpilu místo discardpilu, ale pouze je-li discardována ze hry (u event pouze je-li hrána z ruky).
   - cancelované eventy nejsou úspěšně zahrány a tak se efekt deathbound neuplatňuje
  • Then
   Obsahuje-li text karty slůvko "then" je nevyhnutelně nutné, aby se stala část před tímto slovem, aby mohla nastat část po něm, přičemž první část musí proběhnout úspěšně.
   - save/cancel efektu před "then" automaticky zmaří šanci na vyvolání efektu po "then"
  • House Cards
   - house karty jsou "in play", nicméně je nelze nijak odstranit ze hry
  • Agendas
   - agendy nejsou "in play", jejich efekty nelze nijak zrušit.
  • Hand
   - ruka (hand) je samostatný termín a odlišuje se tak od jednotlivých karet v ruce
   - např. "diskarduj ruku" - může být klidně diskardováno 0 karet, je to termín oddělený od jednotlivých karet, resp. od termínu - diskarduj kartu, abys...
  • Keywords
   - ambush nelze cancelovat
   - proti deadly se lze savovat
  • Shadows
   - zahrání karty do shadows se počítá jako zahrání karty z ruky
   - karty v shadows nemají žádné jiné vlastnosti než "card in shadow"
   - pravidla umožňují vyvolat právě jednu kartu z Shadows na začátku každé fáze, efekty karet které mohou vyvolat karty kdykoliv jindy nejsou tímto pravidlem omezeny
 • Eventy a Charakter ability - podrobný popis
  • Obecně
   - eventy a charakter ability se skládají až z 4 různých elementů: play restrictio, cost, target a efekt
   - ne všechny karty musí nutně mít všechny tyto části
   - uvedeme na příkladě karty: A Lannister Pays His Debts (CORE L165)
  • Play Restrictions
   - restrikce neboli omezení je prvek, který kontroluje kdy a jak často může být daná abilita/event hrána
   - pokud nesplníte podmínky pro zahrání nemůžete danou abilitu/event zahrát
   - ne všechny ability/eventy mají play restriction
   - u eventy A Lannister Pays His Debts tvoři play restriction tato část: "Response: After you lose a challenge..."
   - další play restrictions zahrnují věci jako "Challenges:" (karta může bát hrána jen v challengích), "House Lanister only" (karat může být jen v lannisterském balíku), nebo "limit 1 per phase" (karta může být hrána jen jednou za fázi)...
  • Cost
   - je cena kterou musíte zaplatit aby jste mohli hrát danou abilitu/event
   - pokud nemůžete zaplatit, nemůžete danou abilitu/event hrát
   - ne všechny ablity/eventy mají cost
   - u eventy A Lannister Pays His Debts je cost "kneel one of your LANNISTER characters."
   - další cost může být např: poklekni influence, zaplať zlato či discarduj kartu. Jednoduše poznáte cost podle formulky "Udělej X abys udělal Y" , kde je právě "udělej X" cost.
  • Target
   - cíl určuje, které karty daná abilita/event ovlivňuje, slovíčko "choose" určuje tento cíl, pokud tedy abilita/event neobsahuje slovíčko "choose" tak nemá cíl (target)
   - pokud nemáte legální cíl pro danou abilitu/event nemůžete danou abilitu/event hrát
   - ne všechny ablity/eventy mají target
   - u eventy A Lanister Pays His Debts je cíl "a participating character controlled by the winning opponent."
  • Effect
   - efekt u dané ability/eventu určuje co daná karta dělá pokud je zahrána/spuštěna
   - všechny ability/eventy mají efekt a mohou být hrány i když má efekt nulový výsledek
   - u eventy A Lannister Pays His Debts je efekt zabití vybraného charakteru

  Edited by Rozy - 13.6. 2011

Komentáře

při našem pátečním hraní jsme narazili na jeden příklad, kdy se neaktivita v plot fázi hodí - máte-li tedy to štěstí, že vlastníte Muddy Way a štěstí podruhé, když vám přijde do setupu ;-) Vzhledem k tomu, že "comes into play" v setupu "nefunguje", tak přichází normálně stojící a pokud máte či v prvním plotu mít budete nějaké kingdom lokace, hned ji využijete :-)

Plot Bounty of the Realm je s přihlédnutím k přesnému timingu a s trochou štěstí také ještě lepší než se na první pohled zdá. Pokud soupeř zahraje některý z plotů, který bude korespondovat s Rkovou lokací na stole (myšleno např. power struggle plot a Vale), můžete na pasivní abilitu lokace dát do hry kartu z těch, které jste přibrali na Bounty, jelikož "All "when revealed" plot effects must resolve before any other passive effects initiated by the revealing of a plot card(s) are resolved.".

Věděli jste že když nějáký efekt (reveal, search, target, atp...) ovlivňuje více hráčů tak o pořadí nerozhoduje First Player, ale začíná se vždy od toho kdo kartu zahrál a pak po směru hodinových ručiček. Např. tedy plot Building season, kdy si dva hráči hledají lokaci, tak vždy ukazuje první ten kdo plot zahrál. Podobně to je i u Wildfire Assaultu, tam opět vybírá 3 charaktery prvně ten kdo plot zahrál a pak to pokračuje dokola.